Bæredygtig energi på Orø

Nye muligheder for lokalsamfundet

energi
bæredygtighed
frivillige
beboelse
teknik
Forfattere

Birgitte Hoffmann

Siri Reiter

Udgivet

12. februar 2024

Der var fuldt hus den 14. januar i Forsamlingshusets café, da vi sammen med studerende fra Aalborg Universitet lagde op til dialog om bæredygtig energi på Orø.

Foto: Nanne Nissen.

Syv bachelorstuderende præsentererede muligheder og udfordringer ved at udvikle et energifællesskab på Orø. Herunder fælles varmeløsninger, vedvarende energi og energirenoveringer. Selv om de studerendes analyser er foreløbige, har undersøgelserne peget på en række muligheder for det videre arbejde. Der var stor interesse og mange spørgsmål og input. En central pointe var, at alle på trods af økonomiske ressourcer skal kunne være med. Og at vi skal blive bedre til at udveksle og udvikle vores fælles viden samt inspirere og hjælpe hinanden.

Nye muligheder for lokalsamfund

Energi blev udpeget som et tema på Visionsdagen i marts 2023, og vi blev kontaktpersoner for dette tema. Da det kræver både tid og faglige ressourcer at lave konkrete lokale energiplaner, var det en god mulighed at samarbejde med en gruppe studerende. De var samtidig glade for at lave et projekt, der er interesse for. De studerende har været rundt på øen, lavet interviews med både beboere og eksperter og undersøgt nationale og kommunale energiplaner samt indsamlet konkrete data for det eksisterende energisystem.

Der har tidligere være aktive borgere og initiativer på øen om energiforsyning. Nu er der nye rammer og muligheder: Det presserende behov for CO2-reduktioner betyder, at alle lokalsamfund må engagere sig i at sikre en bæredygtig udvikling for fremtidige generationer. Og boligers og andre bygningers energiforbrug er et vigtigt indsatsområde. Desuden er der ny lovgivning, der betyder, at lokalsamfund kan etablere fælles løsninger på tværs af offentlige og private aktører. Holbæk Kommune bakker op om lokale fælles løsninger. Dermed forsvinder nogle af de barrierer, der tidligere har været for at organisere sig lokalt. Endelig er der nye teknologiske muligheder. Fx er solceller blevet meget billigere, og der er udviklet system-teknologier til fælles varmeløsninger. Tilsammen betyder det, at det er relevant, at vi på Orø tager arbejdet op igen og undersøger mulighederne for bæredygtig energiforsyning og -forbrug på øen. Det kan rumme store fordele for den enkelte familie, for lokalsamfundet og globalt.

Energifællesskab

Den nye lovgivning om Energifælleskaber, der er etableret med baggrund i regulering fra EU, lægger op til, at et lokalsamfund som Orø kan forstås som en enhed, hvor vi kan producere, forbruge og dele egenproduceret energi indbyrdes på fordelagtige måder – før vi handler med omverdenen. Et energifællesskab kan give større forsyningssikkerhed og lavere og mere stabile priser på el og på varme, der er baseret på de forskellige former for varmepumper. Det bliver i stigende grad vigtigt i en tid, hvor globale hændelser skaber usikkerhed om forsyning og priser. Desuden kan det bidrage til at styrke vores lokale fællesskab og engagement og rummer gode muligheder for, at vi på Orø kan skabe grøn turismeudvikling og flere lokale jobs.

Et energifælleskab kræver en grundig planlægning og en samskabende proces, og vi må trække på ressourcer og faglige kompetencer på og uden for øen. Både Energistyrelsen og Andel har puljer, vi kan søge til en første udvikling af konkrete forslag til et energifællesskab på Orø, som vi så senere kan tage stilling til. Region Sjælland kan også være interesserede i at støtte denne udvikling. Det er et stort arbejde, så vi vil gerne vide om der er opbakning til det.

Der er også andre muligheder. Holbæk Kommune har flere støttemuligheder til at udvikle lokale fælles varmeløsninger. I de studerendes undersøgelse af fælles varmemuligheder er Bybjerg umiddelbart det område på øen, hvor dette synes mest oplagt. Der er imidlertid som nævnt ovenfor nye muligheder, hvor også mindre grupper af huse kan samarbejde. Fx om fælles jordvarmesystemer og de såkaldte termonet, der udveksler energi fra forskellige energikilder mellem de deltagende huse og bidrager til både varme og køling.

Det vil være en god idé, hvis de lokale løsninger, vi installerer fremover – både som individuelle husejere og i grupper - kan spille sammen med langsigtede fælles løsninger som energifællesskaber. Derfor er det vigtigt, at vi har et fælles forum for dialog og udveksling af idéer. Det vil vi i energigruppen arbejde videre med.

Et lokalt multifunktionelt energicenter

En central indsats i alle de forskellige muligheder er energirenoveringer af vores bygninger. Mange huse på Orø er af ældre dato og trænger til renovering, hvilket vil betyde meget for det samlede energiforbrug på Orø – og for økonomi og komfort for dem, som bor i husene.

De studerende præsenterede en idé om et multifunktionelt energicenter, hvor man kan få lokal rådgivning om energirenovering og valg af energiløsninger og skabe rammer for andre lokale initiativer. Det passer godt sammen med Genskabets visioner om et demonstrationshus for energirenovering med genbrugsmaterialer og vedvarende energi.

På øen er der allerede mange, som har viden og erfaringer om energiløsninger, og et lokalt energicenter kan skabe en ramme for, at vi bliver bedre til at dele viden og udvikle lokale løsninger. På borgermødet blev der udtrykt bekymring for konsulenter, der kommer udefra og laver projekter, som ikke er forankrede på øen. Et lokal energicenter vil bidrage til at sikre, at den rådgivning, vi skal bruge på øen – både til energirenovering af de enkelte huse og til eventuelle fælles løsninger – bliver udviklet til at passe til vores behov og styrker vores viden og kompetencer på øen.

De næste skridt

Holbæk Kommune vil meget gerne samarbejde med lokalsamfund, der engagerer sig i at udvikle bæredygtige energiløsninger. I kommunen er man opmærksom på, at arbejdet skal være forankret lokalt. På baggrund af vores samarbejde med de studerende har kommunen inviteret Orø til sammen med den tyske ø Femern at søge midler til at udvikle det lokale arbejde med bæredygtig energi. Lokalforum, Beboerforeningen og Landdistrikternes Fællesråd vil være centrale parter.

Der er flere ting, vi har særlig opmærksomhed på i den videre proces. Der er mange sommerhuse på øen, og byggeriet og brugen af sommerhuse er anderledes end helårshuse, ligesom der er en del helårshuse uden centralvarme. Det lægger op til at udvikle innovative løsninger, både teknologisk og økonomisk. Det er også afgørende at være opmærksom på, at investeringer, der allerede er foretaget af de enkelte husejere, skal kunne indgå og afbetales. Og at vi skal tænke i løsninger, der giver mulighed for at være med, hvad enten man har mange eller færre ressourcer. Derfor er et andet af de områder, vi gerne vil sætte fokus på, de økonomiske modeller. Også på dette område er der nye muligheder for lån, finansiering og lokale forretningsmodeller, der kan gøre det muligt og attraktivt for os at investere i renovering og fælles løsninger.

Energigruppen takker for den gode energi og de mange gode input, vi fik på mødet. Vi vil sammen med Lokalforum, Beboerforeningen, Genskabet og Holbæk Kommune arbejde videre med at undersøge og understøtte mulighederne. Vi inviterer alle til at være med.