Trampestierne på Orø

natur
frivillige
turisme
historisk
Forfatter

Marianne Klug Andersen

Udgivet

12. februar 2024

Orøs trampestier består af 14 km sti, som er markeret med pæle og skilte. Stierne, som fører os igennem mange forskellige typer af Orøs kønne natur, kan nogle steder være vanskelige at benytte

Dejlig vandretur på nordspidsen. Foto: Marianne Klug Andersen.

Baggrund for stierne

Trampestierne på Orø blev etableret i løbet af 1990’erne på initiativ af bl.a. Niels Simonsen, som ønskede, at gæster kunne gå ture på øen for at nyde naturen uden at komme i konflikt med lodsejere. Niels Simonsen var ansat af Holbæk Kommune som bestyrer af campingpladsen samt konsulent i forhold til turisme og udvikling på Orø.

Holbæk kommune var behjælpelige med stolper og skilte, og der blev opsat kort på ruterne, men disse er ikke blevet opdateret eller vedligeholdt i lang tid.

Markeringspæl i sne. Foto: Marianne Klug Andersen.

Hjertestien kom til i 2010 og blev genopfrisket med bedre skilte og selvstændig pjece i 2023, betalt af Hjerteforeningen.

I Orø Turistbrochure findes et kort over Orøs stier. Kortet findes også som planche, der er placeret centrale steder på Orø.

Brug af stierne

Stierne er kun for fodgængere, og hunde skal føres i snor. Mange steder går stierne ind over private lodsejeres jorde, og det er vigtigt at respektere dette ved at blive på de anviste stier og tage hensyn til husdyrhold og natur.

Nogle steder er stierne i perioder vanskelige at benytte på grund af meget vand eller tæt bevoksning. Derfor er det vigtigt, at man har passende beklædning og fodtøj på, så man bedre kan klare disse vanskeligheder. Eller man må været indstillet på at vende om, hvis stien bliver for svær at benytte.

Pasning af stierne

Som udgangspunkt er stierne netop trampestier eller naturstier, hvor de i princippet skulle blive vedligeholdt ved, at folk går på dem. Men i sommermånederne er væksten dog så kraftig, at der også er brug for at få stierne slået og siderne klippet for at holde stierne tilgængelige.

Mange lodsejere sørger pænt for at holde stien på deres område tilgængelig, hvilket vi er mange, som sætter stor pris på.

Trampestierne går bla. gennem Hegneskoven. Foto: Marianne Klug Andersen.

Holbæk Kommune er lovgivningsmæssig kun forpligtet til at slå stierne, som ligger på de fredede områder, og kun en gang om året. Øvrige stier er de ikke forpligtet til at passe.

Ved etableringen af trampestierne blev det aftalt, at Holbæk Kommune årligt skulle slå og klippe trampestierne 2-3 gange hen over sommeren. Det har været med svingende resultater, hvorledes disse slåninger er blevet gennemført. Dette skyldes bl.a. usikkerhed om, hvilke stier som skal slås, udfordringer med vejrforhold og ressourcer til at udføre slåningerne.

Orøs Trampestisgruppe

Der har lige siden etableringen af trampestierne været frivillige på Orø, som har hjulpet med at holde øje med og forbedre stierne.

Den nuværende trampestisgruppe blev etableret i 2022 under Lokalforum, bl.a. også for at stå bedre i forhold til dialogen med Holbæk Kommune. Gruppen består af repræsentanter for lodsejere, brugere af stierne, Beboerforeningen og Lokalforum.

Arbejdsgrundlaget for Trampestisgruppen

At arbejde på at understøtte fremkommelighed og funktionalitet på vores stier og markveje samt vedligehold af disse med respekt for naturbeskyttelseslovgivningen og lodsejerne.

Der kan læses mere om gruppen og gruppens arbejde på Lokalforums hjemmeside: https://oroelokalforum.dk/foreningen/underudvalg-og-arbejdsgrupper/trampestiudvalget-oroe/

Der findes også en facebookgruppe, Orø’s Trampestier, hvor vi deler oplevelser omkring stierne på øen.

Gruppen har fået opbygget en dialog med Driftsafdelingen i Holbæk Kommune omkring pasning af stierne samt opsætning af skilte og pæle.

En gang om året afholder Trampestisgruppen et dialogmøde om trampestierne, hvor både lodsejere og brugere af stierne er velkommen.

Sidste år blev der på dialogmødet etableret et trampestiskorps, der består at folk, som gerne vil hjælpe med at holde øje med stierne og melde ind til Trampestisgruppen, hvis der er problemer. Samtidig med at der også er nogen, som efter aftale med Trampestisgruppen og relevant lodsejer hjælper med at fjerne væltede træer, klippe grene og andet arbejde, som kan gøre stierne mere gangbare.

Dialogmøde for 2024 er planlagt til d. 13. april kl. 10 i Værestedet, som ligger øverst i Orø Hallen.

Foruden drøftelse af trampestierne vælges der også medlemmer til Trampestisgruppen på mødet.

Fremtidsplaner for arbejdet med trampestierne

I samarbejde med Holbæk Kommune har Trampestisgruppen planlagt at gennemføre en dags grejkursus, så frivillige på Orø efterfølgende kan låne kommunes grejtrailer med udstyr til at vedligeholde stierne. Det gør det muligt at afholde arbejdsdage til forbedring af stiernes tilstand.

Skiltningen af stierne kan blive bedre, og der er brug for opsætning af opdaterede kort over stierne. Trampestisgruppen vil drøfte, hvordan dette arbejde kan understøttes.

Endelig er der brug for nogle mere langsigtede løsninger på fremkommeligheden over de fugtige områder. Gangbroer har været nævnt, og Trampestisgruppen vil gerne tage initiativ til, at disse ideer efterprøves.

Trampestierne går gennem flere sumpede områder. Foto: Marianne Klug-Andersen.

Har du lyst til at deltage i arbejdet omkring trampestierne, det være sig løbende observationer eller reparationer, eller vil du være med til at undersøge mulighederne for etablering af gangbroer, så er du velkommen til at kontakte Trampestisgruppen. Du kan enten kontakte et medlem fra gruppen, skrive på fællesmailen: eller komme til mødet d. 13. april.